History of the Buddha, Artifact & Antique, ประวัติองค์พระพุทธรูป, บทสวดมนต์, คำสอนทางพุทธศาสนา

บทสวดมนต์

คำนมัสการบูชาพระ

เป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณเบื้องต้นก่อนสวดมนต์ บูชาพระ หรือทำพิธีการต่างๆ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

A worship Buddha  (PALI)    Salutation to the triple GEM

AR   RA  HUNG  SUM  MA  SUM  PUD   TOE   PA  KA  VA
BUD  TANG  PA  KA  VAN   TANG   AR  PI  VA  TEA  MI
The Buddha is the Blessed One, the all enlightened One, The Holy One, I pay homage to that Buddha.
(Make a prostration to show respect)

SA VA  KA  TOE  PA  KA  VA  TA  DHAM   MO
DHAM  MANG   NA  MA  SA   MI
Well-preached the teaching of the Buddha, I pay homage to that Dhamma.
(Make a prostration to show respect)

SU  PA   TI  PAN  NO  PA   KA   VA  TOE   SA  VA  KA  SANG  KO
SANG   KAN   NA   MA   MI
Well behaved the Noble Diseiples of the Buddha, I pay homage to that Sangha.
(Make a prostration to show respect)

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(กราบ)
(กราบ)
(กราบ)

Salutation to the Buddha (PALI)

NA MO – TASSA – PAKAWATO –  AR RA HA TOE –  SAM  MA  SAM  BHUD  TUS  SA
NA MO – TASSA – PAKAWATO –  AR RA HA TOE –  SAM  MA  SAM  BHUD  TUS  SA
NA MO – TASSA – PAKAWATO –  AR RA HA TOE –  SAM  MA  SAM  BHUD  TUS  SA

Homage to Him, the Blessed One, the Holy One, the Enlightened One.
Homage to Him, the Blessed One, the Holy One, the Enlightened One.
Homage to Him, the Blessed One, the Holy One, the Enlightened One.

(Make a prostration to show respect)
(Make a prostration to show respect)
(Make a prostration to show respect)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&p=207932

Advertisements