History of the Buddha, Artifact & Antique, ประวัติองค์พระพุทธรูป, บทสวดมนต์, คำสอนทางพุทธศาสนา

พระพุทธรูปล้านนา Lanna Buddha

.
พระพุทธรูปล้านนา
เนื้อสัมฤทธิ์ สูง ๘๓ ซม. หน้าตักกว้าง ๔๕ ซม. (๑๘ นิ้ว) ศิลปะไทยแบบล้านนาตอนปลายพุทธศตวรรตที่ ๒๐

พระพุทธรูปองค์นี้มีพระพักตร์เป็นรูปวงรีมีพระนลาฎค่อนข้างแคบ พระขนงเป็นเส้นโค้ง พระนาสิกแหลม พระโอษฐ์เรียว ขมวดพระเกศาค่อนข้างเล็ก มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟแหลม พระพุทธรูปมีพระวรกายค่อนข้างสะโอดสะอง ครองจีวรห่มเฉียงมีชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภีปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบแบบวีราสนะเกือบเป็นเส้นตรงในทางแนวนอน แสดงปางสมาธิด้วยการวางพระหัตถ์ขวาซ้อนบนพระหัตถ์ซ้ายเหนือพระเพลา องค์พระพุทธรูปประทับบานฐานปัทมาสน์ประกอบด้วยกลีบบัวหงายขนาดใหญ่สลับกับเล็กที่มียอดแหลมที่กึ่งกลางแต่ละกลีบกับทั้งมีเกสรบัวเรียงเป็นแถวตามแนวนอนเหนือกลีบบัวเหล่านั้น ส่วนฐานเบื้องล่างเป็นฐานหน้ากระดานเกลี้ยงปราศจากลวดลายเครื่องประดับ

พุทธลักษณะข้างต้นนี้แสดงถึงรูปแบบของพระพุทธรูปแบบล้านนาตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยแบบคลาสิก ลักษณะดังกล่าวจักเห็นได้จากลักษรณโดยส่วนรวมทั้งหมดของพระพุทธรูป แต่กระนั้นก็ยังแสดงถึงลักษณะบางประการที่ผันแปรไปจากพระพุทธรูปแบบสุโขทัยแท้ อาทิ สุนทรียภาพบนพระพักตร์ที่ละเมียดละมัยน้อยกว่า ลักษณะของชายจีวรที่ตกแต่งตามแบบล้านนารวมทั้งลักษณะของฐานปัทมาสน์ที่มีกลีบบัวและแนวเกสรบัวตามแบบล้านนาโดยทั่วไป  สำหรับปางสมาธิที่ปรากฏบนพระพุทธรูปไทยเราทุกสมัยให้ความสำคัญกับปางมารวิชัยเป็นพื้น โดยมิใคร่ปรากฏปางสมาธิมากนัก ลักษณะการแสดงปางสมาธิเช่นนี้พบว่าได้เป็นที่นิยมมากในศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร และศิลปะัลังกา เป็นพิเศษ  แต่กระนั้นก็ดี การสร้างพระพุทธรูปทั้งปางสมาธิหรือปางมารวิชัยก็น่าจะแสดงถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่ต่อเนื่องกันอันหมาวถึงพุทธประวัติในกาลที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นประการสำคัญ การแสดงปางดังกล่าวทั้งสองปางยังได้รับการยืนยันจากภาพจิตรกรรมในชั้นหลังในภาพพุทธประวัติตอนตรัสรู้มีพลพญามารมาผจญและมีแม่พระธรณีปรากฎกายอยู่นั้นบางภาพก็แสดงพระพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยแต่บางภาพก็แสดงปางสมาธิในเหตุการณ์ตอนเดียวกัน เป็นไปได้ว่าการที่พระพุทธรูปของไทยนิยมแสดงปางมารวิชัยมากกว่าปางสมาธิในเหตุการณ์ตอนตรัสรู้นี้ก็เพื่อที่จะเน้นให้ชัดเจนถึงเหตุการณ์ข้างต้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวตอนที่สำคัญที่สุดในพุทธประวัติ ด้วยเหตุที่ปางสมาธิแม้ว่าจะหมายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็จริงแต่ก็มักจะปรากฎในเรื่องราวตอนอื่นๆได้ด้วย การที่พระพุทธรูปองค์นี้แสดงปางสมาธิจึงถือเป็นสิ่งพิเศษซึ่งหาได้ยากในศิลปะแบบล้านนาโดยทั่วไป

.
.
.

Lanna Buddha
Bronze, Height 83 cm. , Thai art, Lanna Style, 15th century

This late style Lanna seated Buddha shows influence of the late classic Sukhothai art, The look is slightly different through. The Buddha has an oval shaped face, small hair cruls, broad shoulders, the nose is smaller than that seen in Sukhothai, less influenced by India Chola sculpture. This Lanna Buddha is seated in a double base with lotus leafs, not seen in Sukhothai, this particular piece is unusual in that the Buddha is in meditation mudra, when most are found in earth touching mudra, making this piece very unique.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s