History of the Buddha, Artifact & Antique, ประวัติองค์พระพุทธรูป, บทสวดมนต์, คำสอนทางพุทธศาสนา

Posts tagged “พระอู่ทอง

พระอู่ทอง U-thong Buddha

.
พระอู่ทอง
เนื้อสัมฤทธิ์ สูง ๘๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๓๘ ซม. (๑๕ นิ้ว) ศิลปะไทยแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐

พระพุทธรูปองค์นี้มีพระพักตร์ส่วนบนรูปสี่เหลี่ยมและมีพระพักตร์ส่วนล่างค่อนข้างโค้งมน มีพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรยาวรีเหลือบลงต่ำ พระนาสิกป้าน พระโอษฐ์อมยิ้มมีขอบสองชั้น มีไรพระศกเหนือพระนลาฏขมวดพระเกศาคล้ายหนามขนุน รัศมีรูปดอกบัวแหลมกับทั้งมีอุณาโลมหรืออูรณาเหนือพระนลาฎ สำหรับพระวรกายนั้นมีพระอังสาลาดบั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวาโดยมีชายจีวรยาวเกือบถึงพระนาภี ปลายตัดเป็นเส้นตรง กับทั้งมีของอันตรวาสกสองชั้นเว้าเป็นมุมแหลมที่พระนาภี พระพุทธรูปประทับนั่งแบบวีรานะ โดยพระชงฆ์ขวาซ้อนเหนือพระชงฆ์ซ้ายกับทั้งแสดงปางมารวิชัยด้วยพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา และพระหัตถ์ขวาคว่ำบนพระชานุขวา ฐานที่รองรับเป็นฐานหน้ากระดานเกลี้ยงแอ่นเป็นร่องเข้าข้างใน

จากพุทธลักษณะข้างต้นสามารถกำหนดว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ ที่พัฒนาขึ้นมาจากพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่ ๑ ที่มีศิลปะแบบเขมรเป็นต้นเค้า จากลักษณะของพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยมมีไรพระศก ชายจีวรปลายตัดเป็นเส้นตรง ท่าประทับนั่งขัดสมาธิราบประกอบกับฐานหน้ากระดานเกลี้ยงแอ่นเป็นร่องเข้าข้างในที่วิวิัฒน์มาจากฐานปัทมาสน์เหล่านี้แสดงถึงการรับอิทธิพลมาจากศิลปะร่วมแบบเขมรตอนปลายหลังแบบบายน อย่างไรก็ตามช่างก็ได้ดัดแปลงลักษณะบางประการให้เป็นเอกลักษระของตนเองเช่นพัฒนารัศมีรูปลูกแก้วหรือดอกบัวตูมขนาดเล็กในศิลปะแบบเขมรและแบบอู่ทองรุ่นที่ ๑ ให้เป็นทรงแหลมสูงแต่ยังเป็นลักษณะที่มีกลีับบัวประกอบโดยรอบอันแตกต่างจากรัศมีทรงเปลวไฟในศิลปะแบบสุโขทัยอย่างเห็นได้ชัด การทำลักษณะส่วนล่างของพระพักตร์ให้เริ่มเป็นวงรีหรือการเพิ่มขนาดความสูงของพระวรกายรวมทั้งการแสดงพระหัตถ์ให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าปกติก็ล้วนแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองในศิลปะแบบอู่ทองที่พัฒนาก้าวไกลไปจากศิลปะแบบเขมรที่เป็นต้นแบบ  จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ องค์นี้มีความงามที่เงียบสงบ โดยเฉพาะสุนทรียภาพที่ปรากฎบนพระโอษฐ์ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของความงามในศิลปะไทยโดยทั่วไปซึ่งหาได้ยากในศิลปะเขมรที่มักจะแสดงอำนาจและความเข้มแข็งเป็นปกติวิสัย จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปอู่ทองที่มีคุณลักษณะวิเศษองค์หนึ่งทีเดียว
.
(เพิ่มเติม…)

Advertisements